15 Sep
15Sep

To av de offentlige fagskolene fikk i 2022 status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, med mål om å heve høyere yrkesfaglig utdannings status og stimulere til kvalitet i fagskoleutdanningene.

Fagskolen i Viken har etablert Senter for erfaringsbasert læring (SEL), mens Fagskolen Rogaland har etablert Senter for nyskapende utdanninger, engasjerende læring og økt samarbeid i høyere yrkesutdanning (SNU). Ordningen er forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning, og finansiert av Kunnskapsdepartementet. 

Senter for erfaringsbasert læring 

Senter for erfaringsbasert læring skal være en anerkjent kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) og bidra til banebrytende utvikling av sektoren. 

SEL ble etablert første april, og så langt har vi igangsatt arbeid langs flere spor for å bidra til utvikling i sektoren, forteller senterleder Tommy Hvidsten. - Ett av prosjektene våre, som vi har store forventninger til, er en undersøkelse blant undervisere i de offentlige fagskolene. Vi ønsker å avdekke hvordan de ser HYU sin rolle i utdanningssystemet, og hvilke utfordringer de møter for å legge til rette for læring i et dynamisk og hybrid læringsmiljø. Vi håper å kunne presentere resultater fra dette prosjektet før jul.

Senteret i Viken har også utviklet og gjennomført et "fagskolepedagogisk førstehjelpskurs" for nye lærere i sektoren. Det ble gjennomført i august med deltakere fra flere fagskoler over hele landet.

Det neste skrittet langs dette sporet er at vi vil tilby et etter- og videreutdanningskurs for fagskolelærere innen hybrid læringsarbeid. Der skal vi utforske læringsteorier sammen med egne og andres erfaringer. Basert på dette skal kursdeltakerne utvikle og gjennomføre et prosjekt i egen undervisning, sier Hvidsten.

Bedre samarbeid mellom fagskole og arbeidsliv 

I tillegg til mål om økt samarbeid mellom fagskolene, er styrket samarbeid med arbeidslivet noe av det viktigste som vil foregå gjennom senterets aktiviteter.

Vi har et initiativ gående sammen med Norsk Hydro (SEL partner), som skal utvikle og teste ut et studieløp der moduler fra bransjeprogram og emner fra ordinære studier kan kombineres slik at studentene kan oppnå grader, i første omgang Fagskolegrad og Høyere Fagskolegrad i fase to, fortsetter Hvidsten. - Vi håper at vi kan tildele de første gradsgivende vitnemålene allerede til neste år. 

Det settes også igang en prosess for å forenkle overgangen mellom fagskolene og universitets- og høyskoleinstitusjonene. Hvidsten leder et samarbeidsprosjekt som involverer Fagskolen Vestfold og Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen i Viken.

Målet i første omgang er å etablere overganger for fagskolekandidater til relevante studier i universitet innen teknologi- og helsefag. Vi tar mål av oss til å etablere et par pilotordninger til neste år, avslutter Tommy Hvidsten. 

Senter for nyskapende utdanninger 

SNU har som visjon å være en spydspiss for nyskapende utdanninger, gjennom engasjerende læring og samarbeid. 

Dette har vi her ved Fagskolen Rogaland mål om å få til ved å prøve ut aktive læringsformer, samarbeidslæring og simulering. Da må vi våge å se på både vår egen praksis slik at vi kan utfordre oss selv, og kanskje se etter noen sammenhenger og hvor vi kan utvikle oss. Det er lett å si, men krever noe av oss, sier senterleder Leif Kjetil Knudsen.

I Rogaland er det allerede satt i gang et samarbeid med partnere som går ut på bruk av VR når det gjelder den digitale enden av simuleringsskalaen. 

I en ikke-digital ende av simulering har vi nå lansert en ny utdanning som skal gi kompetanse i simulering innen helsevesenet. Her har vi kommet langt i å bygge et fagmiljø som ikke bare bruker simulering som en arbeidsmåte, men også vil gi tilbud om å lære seg en arbeids- og læringsform, sier Knudsen.

Knudsen legger vekt på at fagskolesektoren bør kunne bidra enda mer i arbeidet med å kvalifisere yrkesfaglærere, men påpeker at det må endringer til i rammevilkår og økt autonomi som sektor. 

Det skal vi bidra til gjennom å få fram samfunnets behov og mulighetene som ligger i HYU, fortsetter han.

Investerer i innovative samarbeidsmodeller 

Et annet viktig fokus ved SNU er å samtidig utvikle nyskapende samarbeidsmodeller med arbeidslivet.

Vi må tørre å gå inn på nye områder og danne nye relasjoner, eller gi nytt innhold til gamle relasjoner, både i arbeidsliv og i utdanningssektoren. En risiko ved å springe etter det framvoksende er jo kanskje drømmeslottene det ikke blir noe av, men belønningen kan være at vi setter en standard og er med på et skifte fra begynnelsen, sier Knudsen. 

Et eksempel på et nytt område for SNU og Fagskolen Rogaland er landbruk og akvakultur, der målet er å få til nye tilbud i et samarbeid med både næringen og andre utdanningsaktører. Knudsen peker også på at fagskolesektoren ennå er for lite synlige, men at totaliteten av flinke folk som jobber innen HYU, og fokus på utviklingsarbeid, vil gi effekt framover.

Vi planlegger å arrangere konferanser for ulike målgrupper for å bidra til dette. Nå arbeider vi med å etablere vår egen konferanse om HYU som karrierevei for helsepersonell, der vi samler sentrale virksomhetsledere i kommuner og helsesektoren for å drøfte behov og tilbud, noe som vi håper vil gi økt innsikt begge veier, avslutter Leif Knudsen.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.