11 May
11May

NOKUT får bevilga 3,5 millioner for å redusere køen i akkreditasjonsprosessen for fagskolene, ellers ingen vesentlige endringer som kommer fagskolene til gode.

HØY applauderer regjeringas grep for å få fortgang i søknadsprossen om fagområdeakkreditering for fagskolene. Et tilskudd på 3,5 millioner viser at NOKUTs og fagskolesektorens bekymringer er hensyntatt. 

Å få ned køen for godkjenninger av studier og fagområder, både ved hjelp av økte ressurser til NOKUT og i form av kvalitetssikring på fagskolenes søknader, er et viktig og riktig tiltak for å bidra til utvikling av sektoren.

Ingen flere studieplasser

HØY registrerer at det ikke kommer økte bevilgninger til flere studieplasser. Det er siden Hurdalsplattformen (2021-2025) allerede et etterslep på 1500 av de 1000 årlige studieplassene som er lovt. 

I Hurdalsplattformen står det:

Regjeringa vil:

  • Gjennomføre ein opptrappingsplan med tusen nye fagskuleplassar årleg over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. (egen utheving)
  • Styrkje finansieringa av fagskulane slik at utdanningane kan utviklast og eigenbetalinga reduserast, og gjennomgå dimensjoneringa i fagskulesektoren for å sikre heile landet relevante utdanningstilbod av god kvalitet.

For å møte kompetansebehovet innen industri, helsesektor og for grønn og digital omstilling, er det viktig å styrke fagskolene med studieplasser som sikrer den kompetansen vi har behov for i samfunnet. 

Vi forventer at de tre neste statsbudsjettene vil kompensere for svak leveranse på lovnadene så langt.

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.