HØY-kvalitet skal arbeide for å utvikle og gjennomføre en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling i utdanningen på tvers av ulike fagskoler, for å sikre at studentene får et godt læringsutbytte og en utdanning av høy kvalitet. 

Mål:

 • Identifisere felles utfordringer og muligheter for kvalitetsutvikling på tvers av ulike fagskoler og utdanningsprogrammer.
 • Utvikle og implementere best practice og prosesskontroll for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utdanningen.
 • Styrke samarbeidet mellom fagskolene for å sikre at læringsutbyttet er i tråd med studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser og at utdanningene er relevante og ettertraktet blant arbeidsgivere.
 • Opprettholde og forbedre kvaliteten på utdanningen for å styrke fagskolens omdømme og posisjon i utdanningsmarkedet.

Oppgaver:

 • Samle og analysere data og informasjon fra de ulike fagskolene for å identifisere felles utfordringer og muligheter for kvalitetsutvikling.
 • Utvikle en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling, herunder standarder og best practice, i samarbeid med de ulike fagskolene.
 • Koordinere og lede prosjekter og tiltak for å implementere standarder og best practice i utdanningsprogrammene.
 • Samarbeide med ledelsen og fagpersonalet ved de ulike fagskolene for å sikre en felles forståelse og implementering av kvalitetsstandarden.
 • Delta i nasjonale og internasjonale nettverk og fora for å utveksle kunnskap og erfaringer og hente inspirasjon til videreutvikling av kvalitetsarbeidet i utdanningen.

Ansvar:

 • Lede og koordinere arbeidet i gruppen av kvalitetsledere fra ulike fagskoler.
 • Sørge for at arbeidet utføres i henhold til mandatet og overholder de avtalte tidsfristene.
 • Rapportere til fagskolens ledelse om fremdrift og resultater av kvalitetsarbeidet.
 • Holde seg oppdatert på nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og forskning innen kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i utdanningen.
 • Sikre god kommunikasjon og samarbeid med fagpersonale og andre relevante interessenter ved de ulike fagskolene.

Medlemmer i HØY-kvalitet

Siri Mørkeset, Fagskolen Møre og Romsdal (leder)
Harry Arne Haugen, Fagskolen i Nord (nestleder)
Anne Bakken, Norges grønne fagskole VEA
Inger Karine Kversøy, Fagskulen Vestland
Eilert Aarseth, Fagskulen Vestland
Heidi Behring Hansen, Fagskolen Vestfold og Telemark
Signe Baskaas Gjelstad, Fagskolen aldring og helse
Cathrine Olsborg, Fagskolen aldring og helse
Frode Reitan, Fagskolen Oslo
Olaug Elisabeth Vibe, Fagskolen Oslo
Ane Haugen Jordal, Lokførerskolen
Trond Eftedal, Fagskolen Innlandet
Josefine Daniels, Fagskolen i Viken
Astrid Sebulonsen, Fagskolen i Nord
Rolf Jørgen Jensen, Nordland fagskole
Kjell Kåsa Fagskolen, Fagskolen Innlandet

Referater fra møter i HØY-kvalitet