HØYs innspill til Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning

HØYs høringssvar til forslag om endringer i fagskoleloven

HØYs innspill til regjeringas strategi for FoU i næringslivet

HØYs innspill til Profesjonsmeldinga

NOU 2023: 4 Tid for handling (helspersonellrapporten)

NOU 2022: 17 Nye veier inn (opptaksmodellen til HU)

NOU 2022: 13 Med videre betydning