1. Økt anerkjennelse av fagskoleutdanning som høyere yrkesfaglig utdanning
  1. Vårt mandat, verdier, visjon og mål skal synliggjøres.
  2. Være en vesentlig aktør i samfunnsdebatten.
  3. Drive aktiv lobbyvirksomhet mot myndighetene i saker som angår høyere yrkesfaglig utdanning.
  4. Knytte kontakter i ulike mediehus og levere saker i form av pressemeldinger og kronikker/innlegg til media.
  5. Drifte oppdaterte, informative og relevante nettsider, sende jevnlige nyhetsbrev, samt være synlig i sosiale medier.
  6. Være en tydelig stemme i Nasjonalt Fagskoleråd, herunder delta i så mange arbeidsgrupper som mulig.
  7. Delta på muntlige høringer og levere innspill til politiske meldinger.
  8. Skrive høringssvar.
  9. Delta på utdanningspolitiske konferanser.

 2. Yrkesfaglig utdanning på et høyere nivå
  1. Oppfordre og tilrettelegge for at fagskolene øker antall fagområdeakkrediteringer som kan utvikles til institusjonsakkreditering.
  2. Jobbe for at HYU skal kunne innplasseres på nivå 6, 7 og 8 i parallellstruktur.
  3. Jobbe for å løfte diskusjonen om begrepene «høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning».
  4. Utforske begrepet yrkeshøyskole eller lignende i forbindelse med ny Stortingsmelding og evaluering av utdanningssystemet.

 3. Kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  1. Følge opp HØY-kvalitet for å heve kvaliteten i de offentlige fagskolene.
  2. Fasilitere for, og følge opp Rektorforum med koordinator-/sekretærressurs.
  3. Jobbe for videreføring og styrking av utviklingsmidler.
  4. Jobbe for KFK-midler (Kompetanse for kvalitet) for fagskolelærere.

 4. Levere relevant utdanning til arbeids- og næringsliv i rask endring
  1. Delta i debatter og liknende fora i regi av næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner.
  2. Opprette nye og pleie eksisterende kontakter i arbeidstakerorganisasjonene.

 5. Fullfinansiering av offentlig fagskoleutdanning
  1. Jobbe for å øke opptrappingsplanen for nye årlige studieplasser fra 1000 til 2000.
  2. Jobbe for gratisprinsippet i høyere yrkesfaglig utdanning.
  3. Jobbe for en rettferdig finansieringsmodell basert på reelt kostnadsnivå.
  4. Styrke samarbeidet med skoleeier, gjennom å løfte felles utfordringer på tvers av fylkene.'

 6. Tydelig og lyttende samarbeidspartner for landets offentlige fagskoler
  1. Følge opp skolenes arbeid med ViS.
  2. Følge og bidra i prosessen for egen arbeidstidsavtale for de offentlige fagskolene.
  3. Løfte diskusjonen for tilpasninger i tariffavtalen.
  4. Bidra i arbeidet med implementering av de nasjonale fagplanene.