07 Aug
07Aug

HØY gratulerer Sandra Borch med ny statsrådpost. Som interesseorganisasjon for offentlige fagskoler, har vi naturlig nok høye forventninger til enhver statsråd for forskning og høyere utdanning.

Under Ola Borten Moe har en hel del viktige prosesser blitt igangsatt. Vi er derfor glade for at både statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel og politisk rådgiver Signe Bjotveit fortsetter i sine stillinger, sier styreleder i HØY, Adeline Landro.

Forventning #1: Nivå 6-8 i NKR

NOKUT har kommet med en evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) som blant annet er tydelig på at høyere yrkesfaglig utdanning bør kunne tilbys også fra nivå 6, i likhet med annen høyere utdanning. HØY forventer at Kunnskapsdepartementet og statsråden tar rapportens anbefalinger til etterretning, og sørger for at loven endres for å sørge for at dagens diskriminering av høyere utdanning i erfaringsbaserte og praktiske fag opphører.

Fagskolene tilbyr i dag allerede en del studier som i praksis ligger på nivå 6 (tilsvarende bachelor), men dette anerkjennes ikke på grunn av begrensninger i fagskoleloven. Vi forventer fortgang i arbeidet med å få et likeverdig og godt system på plass, sier nestleder i HØY, Ketil Solbakke.

Forventning #2: Selvakkreditering for fagskoler

Rett før sommeren kom det forslag om endringer i fagskoleloven slik at fagskoler selv kan akkreditere sine studier, og ikke kun enkeltemner og fagområder, som i dag. HØY applauderer dette initiativet, og forventer at Borch holder i dette for å få til en rask endring. Dette er ikke bare positivt for fagskolene og intern kvalitetssikring, men vil også få ned akkrediteringskøen hos NOKUT.

Forventning #3: Bedre og mer forutsigbar finansiering

I Deloitte sin evaluering av finansieringssystemet (2022), pekes det på behov for bedre oversikt over hvordan midler fordeles i fylkeskommunene. Det er per dags dato store forskjeller i finansiering, både organisatorisk, og i kroner og øre, avhengig av hvilket fylke fagskolen ligger i. HØY forventer at statsråden sørger for endringer i finansieringsmodellen, slik at reelle kostnader dekkes og at det gis faste midler til utvikling og kvalitetsarbeid.

Å sikre en robust og forutsigbar økonomi, er ekstra viktig i en tid der det er et uttalt behov for flere fagskoleutdannede, og ikke minst for å sikre høy kvalitet i utdanningstilbudet og forvaltningen, bemerker Adeline Landro.

Forventning #4: Flere årlige studieplasser

I tråd med Hurdalsplattformen, forventer HØY at etterslepet på 1500 studieplasser hittil i regjeringsperioden hentes inn, og at det kommer nye 1000 studieplasser årlig, ved de institusjoner og studier der det er størst behov. 

Daglig leder i HØY, Elin Dahling, ønsker Sandra Broch lykke til med det viktige arbeidet, og håper på fortsatt åpen dialog og godt samarbeid med den nye statsråden.

I likhet med resten av fagskolesektoren, følger vi i HØY nøye med på om signalene som er gitt følges opp utover i denne regjeringsperioden, sier Dahling.
Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.